Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sjors van Werkhoven Timmerwerken Bouwtimmeren Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw Eenmanszaak Timmerman, tractorchauffeur (loonwerk)

te Voorhout onder nummer KvK nr. 588.404.51

Opdrachtgever: de wederpartij van Sjors van Werkhoven met wie een overeenkomst  tot het verrichten van bouwwerkzaamheden wordt gesloten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen bouw- en timmerbedrijf en een opdrachtgever waarop bouw- en timmerbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bouw- en timmerbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden

 

Artikel 3. Offerte

 1. Alle offertes van bouw- en timmerbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief T.W.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht bouw- en timmerbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Bouw- en timmerbedrijf is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te

 

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van bouw- en timmerbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van bouwbedrijf

Het bouw- en timmerbedrijf is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouw- en timmerbedrijf.

 

Artikel 7: Verplichtingen van het bouwbedrijf

 1. Het bouw- en timmerbedrijf is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te
 2. Het bouw- en timmerbedrijf is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te
 3. Het bouw- en timmerbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever

ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover het bouw en timmerbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 1. Het bouw- en timmerbedrijf vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouw- en timmerbedrijf.

 

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het bouw- en timmerbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 9. Betalingen en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het Bouw- en timmerbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is
 2. Het bouw- en timmerbedrijf is gerechtigd om periodiek te
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 25% van het factuurbedrag per maand.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het bouw- en timmerbedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het bouw- en timmerbedrijf onmiddellijk opeisbaar
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats vanalle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is het bouw- en timmerbedrijf gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is
 2. Indien het bouw- en timmerbedrijf tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het bouw- en timmerbedrijf is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde
 3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is het bouw- en timmerbedrijf gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is

 

Artikel 11. Contractduur

 1. De overeenkomst tussen het bouw- en timmerbedrijf en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het bouw- en timmerbedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het bouw en timmerbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bouw- en timmer bedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het bouw- en timmerbedrijf worden daaronder begrepen.
 2. Het bouw- en timmerbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het bouw- en timmerbedrijf haar verbintenis had moeten
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het bouw- en timmerbedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het bouw- en timmerbedrijf niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien het bouw- en timmer bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van het bouw- en timmerbedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het bouw- en timmerbedrijf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het bouw- en timmerbedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst versie van de voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht vermeld op de achterzijde van het briefpapier.

 

Artikel 16. Garantie

 1. Sjors van Werkhoven Timmerwerken garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Op de door Sjors van Werkhoven Timmerwerken geleverde werken geldt een garantietermijn van 1 jaar tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 3. Op de door Sjors van Werkhoven Timmerwerken geleverde zaken geldt de fabrieksgarantie. Deze garantie is tevens van toepassing op vervangen onderdelen.
 4. Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.
 5. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Sjors van Werkhoven Timmerwerken gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Sjors van Werkhoven Timmerwerken , en Sjors van Werkhoven Timmerwerken de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 6. De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjors van Werkhoven Timmerwerken wijzigingen in of reparaties aan de werken zijn verricht, niet door Sjors van Werkhoven Timmerwerken geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Sjors van Werkhoven Timmerwerken in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
 7. Sjors van Werkhoven Timmerwerken geeft geen garantie, noch accepteert hij enige vorm van aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde, dan wel opgeleverde werk door toedoen van de Opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 

Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk ko- men geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen.
 3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.